Organisatieverbetering


Een organisatie als een soepel draaiende machine

In een organisatie die lekker loopt lijkt alles vanzelf te gaan. Een soepel draaiende machine. Ieder weet wat te doen, doet dat met plezier en met goede resultaten. Als het niet lekker loopt geldt het omgekeerde: er is sprake van onproductieve bureaucratie, onduidelijkheid over de koers, machtstrijd en weinig werkplezier. De resultaten leiden daar onder. Bij de problemen die zich dan voordoen zijn er altijd wel een paar die urgent worden: een conflict over strategische keuzen, een vastgelopen project, een slechte samenwerking, functioneringsproblemen.
Je zou willen dat dergelijke problemen worden opgelost op een manier die niet slechts een korte adempauze biedt tot het volgende probleem zich aandient, maar met een blijvend effect. Problemen die zich voordoen hangen met elkaar samen, maar je hebt geen zin in een grootschalige aanpak met een groot bureau, veel consultants en veel kosten. Liever heb je een simpele en kleinschalige aanpak. Maatwerk, maar wel ondersteund door gangbare methoden en technieken.

Herkenbaar? Dan hebben we een goede aanleiding om elkaar te spreken.
In een eerste gesprek verkennen we het bovenliggende probleem in je organisatie. Wanneer we kiezen voor samenwerking start ik meestal met een onderzoek naar het probleem. Ik spreek veel mensen, kijk naar wat er gebeurt en lees wat van belang is. De uitkomst is een analyse en een advies.
Dat advies kan leiden tot het uitvoeren van een of meer verandertrajecten. Die kunnen bestaan uit een strategiesessie, teamcoaching, individuele coaching, een vernieuwingsproject of versterking van medewerkers. Trajecten met een grote impact omdat ze voortkomen uit een analyse waar ieder bij betrokken was. Mijn benadering is mensgerichte en praktisch.
Als opdrachtgever hou je het overzicht en de sturing: eerst een onderzoek, daarna de keuze uit één of meer verandertrajecten. Eén persoon met wie je werkt, met zowel brede als diepgaande ervaring.

Voorbeelden van afgeronde opdrachten:

  • Effectmeting voor het werk van openbare bibliotheken
  • Ontwikkeling van een methode voor kostprijsberekening van publieke diensten
  • Evaluatie van de invoering van een ERP systeem voor een woningcorporatie
  • Introductie van een innovatieve nanovloeistof in Nederland
  • Organiseren van samenwerking tussen MKB en kennisinstellingen
  • Plan voor regionale samenwerking rond 3D-printen
  • Advies over het op de markt brengen van een softwarepakket voor het onderwijs
  • Business case voor een gedeeld media lab voor digitale leermiddelen
  • Begeleiden van startup voor een innovatief hulpmiddel voor doven
  • Onderzoek naar voorwaarden voor sociale impact investeringen in Nederland

Voorbeelden van vragen:

Het bereiken van organisatiedoelen gaat in etappes. U kunt succesvol zo’n etappe afsluiten met hulp van mijn inzet.

Mogelijke start- en eindpunten voor uw etappes:

U heeft een strategisch vraagstuk. Er moet met een team gewerkt worden aan een oplossing. U zoekt een teamleider of procesbegeleider.
Mijn inbreng:    teamleiderschap of procesbegeleiding
Uw uitkomst:    het team levert een gedegen onderbouwd voorstel / oplossing.U moet beslissen over een belangrijk voorstel, maar is het voorstel haalbaar?Er moet een haalbaarheidsonderzoek komen.
Mijn inbreng:    bij elkaar brengen deskundigen, procesbegeleiding, conceptvoorstellen
Uw uitkomst:    een bruikbaar haalbaarheidsonderzoekEr zijn veel analyses en discussies, maar er is nog geen helder geformuleerde strategische koers.
Mijn inbreng:    procesbegeleiding, discussiestukken, beslisdocumenten
Uw uitkomst:    een helder geformuleerde strategische koers

Er is een strategische koers gekozen, maar deze heeft nog onvoldoende draagvlak.
Mijn inbreng:    communicatiemateriaal, organiseren discussie, procesbegeleiding
Uw uitkomst:    draagvlak voor de strategische koers

Er is een gekozen koers, nu moet deze worden omgezet in programma’s.
Mijn inbreng:    organiseren expertise, vertalen inbreng experts, beslisdocumenten
Uw uitkomst:    gedefinieerde programma’s

U heeft programma’s die vragen om uitvoering. U heeft een tijdelijke programmamanager nodig.
Mijn inbreng:    programmamanagement
Uw uitkomst:    uitgevoerd programma

De organisatie moet meer aan innovatie doen, daar heeft u een aanpak voor nodig
Mijn inbreng:    organiseren discussie, ontwerpen aanpak, beslisdocumenten
Uw uitkomst:    goedgekeurde aanpak voor innovatiemanagement

Er is een nieuwe dienst of product ontworpen, die moet nu geïmplementeerd worden.
Mijn inbreng:    implementatie management
Uw uitkomst:    uitgevoerde implementatie

U weet waar naar toe wilt met de organisatie, maar welke veranderingen zijn daarvoor nodig
Mijn inbreng:    organiseren discussie, ontwerpen veranderingen, beslisdocumenten
Uw uitkomst:    besluitvormingsdocumenten voor organisatieverandering

U weet welke veranderingen u wilt in de organisatie, nu heeft u een tijdelijke verandermanager nodig.
Mijn inbreng:    verandermanagement
Uw uitkomst:    uitgevoerde organisatieveranderingen

U wilt dat in uw organisatie meer kennis gedeeld wordt, daar heeft u een aanpak voor nodigAdvies 2
Mijn inbreng:    ontwerpen aanpak, organiseren discussie, beslisdocumenten
Uw uitkomst:    goedgekeurde aanpak voor kennismanagement

Het informatiebeleid van uw organisatie moet worden herzien, daar kunt u externe hulp bij gebruiken.
Mijn inbreng:    organiseren discussie, ontwerpen beleid, beslisdocumenten
Uw uitkomst:    goedgekeurd informatiebeleid


Passen mijn uitkomsten bij uw startpunten? Dan moeten we elkaar ontmoeten.